5.1 Keltibererna och keltiberiskan :    föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på datum med en fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:

AI=Appianos, Iberike; AL=Alberto J. Lorrio; ASP8=Adolf Schulten i Pauly, bd 8 ’Hispania’; ASP9=Adolf Schulten i Pauly bd 9; ASP11=Adolf Schulten i Pauly, bd 11 ’Keltiberer’; DS=Diodorus Siculus; DSt=David Stifter, i vetenskapliga publikationer och undervisningsmaterial; EWP=English Wikipedia; GEC= Gran Enciclopèdia Catalana; EUI=Enciclopedia Universal Ilustrada; LAC=L A Curchin; Liv=Livius; QS=Quesada Sanz; Str=Strabon; GRZ=Gonzalo Ruiz Zapatero 

 

(allmänt)

Översikt kelter på iberiska halvön 

LZ=Lorrio & Ruiz Zapatero 2005 ”The Celts in Iberia: An Overview” (170805) på https://www4.uwm.edu/celtic/ekeltoi/volumes/vol6/6_4/lorrio_zapatero_6_4.html  

 

Religion och kultur hos kelter på halvön 

F Marco Simón 2005 ”Religion and Religious Practices of the Ancient Celts of the Iberian Peninsula”, (170808) på
http://www4.uwm.edu/celtic/ekeltoi/volumes/vol6/6_6/marco_simon_6_6.pdf  

 

Keltiberernas samhällen 

GGP=García-Gelabert Pérez 1990-1 ”Marco socio político de celtiberia” (170805) på
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4415/1/Lucentum_09-10_06.pdf  

En större webplats med mycket blandade skribenter och ämnen som tangerar kapitlen om spanska kelter finns (181122) på http://www.celtiberia.net/es/biblioteca/  

 

Keltiberiska språket 

Seriös översikt (170805) på http://www.ancient-celts.com/languagesceltiberian2.html  

JC=Jordán Cólera 2007, ”Celtiberian” med karta, diskussion av teonymer, (170805) på http://www4.uwm.edu/celtic/ekeltoi/volumes/vol6/6_17/jordan_6_17.pdf  

Keltiberiska i Paul Russel 1995 ”An Introduction to the Celtic Languages”, (170803) på denna url . 

J Gorrochategui 1991 ”Descripción y posición lingüística del celtibérico” (170809) på denna url . 

 

Övrigt 

Relevant material i Lambert-Pinault 2007 ”Gaulois et Celtique continental”: 

P Bernardo-Stempel: om kontinentalkeltiska substantivdeklinationer 

P Bernardo-Stempel: om keltiberiska sibilanter, sid 181 

J de Hoz: the institutional vocabulary of the continental celts, sid 189 

E R Luján Martínez ”l’onomastique des vettons”, sid 245 om Catuenus, Meduenus 

P Sims-Williams: om att man ej kan fälla ett avgörande mellan kategorierna 'gallisk-brittisk' och 'ökeltisk' som trolig historisk subgrupp i keltiskan, sid 309 

P Schrijver: om gemensam utveckling i kontinental- och ökeltiska 

F Villar: ”El celta de la peninsula ibérica”, sid 413-446 värdefull översikt 

 

(ingress)

- ta den som den är ... DS 5.33-34 i översättning :
”...of such intermixture the two peoples received the appellation given above...”
med sena ekon av samma tankar i AI 1.2 och i Lucanus 4.1 :
”... , profugique a gente vetusta / Gallorum Celtae, miscentes nomen Iberis.”

En på liknande vis hopsnickrad term gallo-graeci förekom för galater i det grekisktalande Mindre Asien. Den verkar inte alls ha stått för någon fifty-fifty-mix av komponenterna, inte heller för någon variant av begreppet greker, utan för galler som var påverkade och lite förvekligade av grekisk kultur.  

 

Jfr, med min kursivering, (170805) på https://en.wikipedia.org/wiki/Celtiberians :
”The term Celtiberi appears in accounts by Diodorus Siculus... Appian... and Martial... who recognized intermarriage between Celts and Iberians after a period of continuous warfare, though Barry Cunliffe says "this has the ring of guesswork about it".”


- Originalformernas pluraländelser ... för grekiskan se Plb 35.2 och Str 1.12.27. Latinskt celtiberi enligt standardlexika.

 

- experter återbrukar den utan väsentlig förändring ... t ex Sánchez-Moreno & Pérez Rubio & García Riaza 2015 ”Fronteras y agregaciones políticas en Celtiberia...” (170720) på denna url .

 

har den ibland fått större omfång ... en partiell översikt av antika författare som använt termen finns (170808) på
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?q=Celtiberi

Jag har koncentrerat mig på den relativt tidiga användningen hos Polybios och Strabon.
I moderna resonemang om språk och skrifttradition används ordet som i min text. 

En vidsträcktare definition är vanlig i modern numismatik.


Jfr G López Monteagudo (170805) på
http://www.euskalnet.net/javidp/lacultura.htm :
”Diodoro designa como celtíberos a todos los habitantes de la meseta, lo que coincide con la afirmación de Plinio de que la Celtiberia llegaba hasta el Atlántico. Teniendo ... estas fuentes son tardías, puede suponerse que la situación que describen era debida a la expansión de los pueblos celtibéricos del extremo oriental de la Meseta sobre otros grupos indoeuropeos que habitaban el resto de esta amplia región” 

 

Allmän genomgång av nomenklaturproblemen på Burillo Mozota 2005 ”Celtiberians: Problems and Debates” , (170805) på http://www4.uwm.edu/celtic/ekeltoi/volumes/vol6/6_8/burillo_6_8.html  

 

LZ 3.1.1 : ”Vaccaei... Celtiberians by Appian (Iber. 50-52, 53-54) although in general they appeared in sources as two separate peoples. In all probability, this fifth section was inhabited by the Pelendones, whom Pliny (3, 26) described as Celtiberians. 

 

Liv 28.1, 28.36, 28.42 : 

”Celtiberia, quae media inter duo maria est” ...  

”...ducibus indidem ex Celtiberia transfugis ad hostem peruenit 

ut barbarorum et tironum et minus timentium quod in sua terra essent.” 

 

Liv 40.47 om södra Spanien ”ultima Celtiberiae”  

 

DS 5.33 kontrasterar keltiberer mot kelter. 

Klaudios Ptolemaios inkluderar bara kustnära stammar i termen. 

 

betydelsen hos några termer går att ana ... i iberiska inskrifter kan iltir och liknande betyda ’stad’ och salir kanske ’guld, metall, pengar’ medan en eventuell verbform för ’genomförd’ är ekiar.
Förstavelsen i iltir går kanske igen i sådana antika ortnamn i Spanien som Ilipa, där ett avgörande slag stod mellan Rom och Kartago år 206 f Kr; eller Ilerda, som nu skrivs Lerida; eller Illici, som nog är lika med nutidens Elche. 

 

verkar de... anse att alla med gammalt ursprung där är iberer ... de betraktar visserligen många inlandsstammar som migranter snarare än som stationära urinvånare.

Iberernas kust 

världspolitiskt bakvatten ... jfr C Champion 2011 i ”Polybius and the Punic Wars” (181127) på https://www.academia.edu/3059316/Polybius_and_the_Punic_Wars_Chapter_in_Edited_Volume_ : ”most Greek leaders paid scant attention to the western powers of Rome and Carthage throughout most of the third century ... their warfare and interstate diplomacy went on almost solely within their own sphere”

 

- erövrare skulle anpassa stadsnamnet ...
- den pluralanpassade formen Gades ... på transkriberad arabiska gäller Qaadis, med q för bakre k. Klassisk arabiska saknar vokalen e och har bara a-i-u, så ändringen från -es till -is var svår att undvika där.

 

- folklig spanska med lite hjälp ... förändringen kabir till kibir kommer nog redan från spansk arabiska. Där gällde nämligen att man gick förbi stadierna ä och e vid den folkliga arabiska framskjutningen av a, som i andra arabländer kan påminna om den för skrivet a i engelska.

Enligt uppgift (181127) på
https://en.wikipedia.org/wiki/Seville#Etymology gällde alltså:
”stressed a /æ/ turned into i /i/, due to the phonetic phenomenon called imāla ”.

 

Köpmän från Grekland verkar ha haft det motigt ... liksom många andra har jag läst att Kartagos flotta under flera antika sekler blockerade Gibraltar för grekiska sjöfarare. Men direkta utsagor om den saken verkar saknas i bevarad antik litteratur.

Det närmaste jag sett åt det hållet är en efterhandsversion av ett fördrag mellan Kartago och Rom 348 f Kr, där södra Spanien är indikerat som kartagiskt intresseområde – se Plb 3.24. Allmänt dålig kunskap om Atlantkusten i det klassiska Grekland stämmer onekligen med hypotesen om blockad – men kan väl ha andra förklaringar, som att grekisk fjärrhandel med sina begränsade resurser valde att fokusera på lönsammare mål.

Bakom tanken finns också antika uppgifter om att ett sjöslag mot kartagerna nära Korsika gick dåligt för en grekisk pionjärgrupp på 500-talet. Men vad jag vet hävdas inte så långtgående följder i någon källtext. Jag har inte kunnat spåra påståendets ursprung, men gissar på mellankrigstiden och en läsning mellan källornas rader av den tyske professorn Adolf Schulten.

Jfr Zimmerman Munn sid 195, 211 i Williams II & Bookidis (eds) 2003 ”Corinth”, (170805) på
denna url ,
och Duane Roller, ”Through the Pillars of Herakles: Greco-Roman Exploration of the Atlantic” förhandsgranskning (170805) på  denna url .

 

en och annan skepparhistoria ... jfr (181127) på https://en.wikipedia.org/wiki/Himilco :
”Carthaginian accounts of monsters became one source of the myths discouraging sailing in the Atlantic.”, och en kartagisk resebeskrivning i sekundäröversättning (170617) på

http://web.archive.org/web/20010620124831/http://phoenicia.org/gifs/proutes.html 

 

- regionen Iberias ...
- skrivs Ebro ... flodnamnet på grekiska enligt ASP9: Ibe:r eller i feminin form Ibe:ris.

- motsatsen fullt tänkbar ... ån Liffey som mynnar i Dublin har i historisk tid fått sitt namn efter omgivande område.

 

- betydelsen hos några termer går att ana ... uppgifterna kommer från GEC.


- verkar de... anse att alla med gammalt ursprung där är iberer ... i Plb 3.37 framstår undantagsvis Ibe:ria som begränsat till spanska Medelhavskusten. 

 

Imperiernas ökade synfält 

en variant av samma semitiska namn ... mitt intryck är att det egentligen var ett tillnamn, men redan i samtiden ofta uppfattades som familjenamn.

 

kontroll över bortåt två femtedelar av dagens Spanien och Portugal ... uppskattningen är vansklig, dock sakkunnigt framförd av Richard Miles 2012 i ”Karthage must be destroyed”. Jfr Plb 2.1.

 

På det romerska hållet började man få egna historiker ... naturligtvis var de inte särskilt vetenskapliga. Tidigt krönikematerial, där det mesta gått förlorat, nedtecknades dock av män som levde i det här skedet och bar namnen Fabius, Alimentus och Cato.
Jfr EWP, (170806) på
https://en.wikipedia.org/wiki/Origines .

 

den direkta eller indirekta källan ... den bevarade redogörelsen av Appianos kallas Ibe:rike. De kulturhistoriska iakttagelserna i sammanhanget kommer mest från DS och Str. 

 

     Om Plb som Appianos’ källa se (170805) på
https://es.wikipedia.org/wiki/Apiano , 

     och García Moreno 2006, ”Celtic Place- and Personal-names in Spain and the Socio-political Structure and Evolution of the Celtiberians”, (170805) på 

     https://www4.uwm.edu/celtic/ekeltoi/volumes/vol6/6_14/garciamoreno_6_14.html : ”coincidences tend to indicate that both Appian's and Diodorus' narrations used the same source, most probably Polybius”.

 

- På 220-talet anlände romerska sändebud ...
- tidigare beskickning
... jag har i skrivande stund ingen referens till uppgiften, men tror den finns hos Plb, Liv eller båda.

 

grekiska läromästares Iberia ... Polybios kallade halvön så (Plb 3.13, etc) liksom Strabon (3.5.1).
Detta grekiska
Ibe:ria hittar eftervärlden enligt AS8 ”zuerst bei Hekataios”, dvs framåt 500 f Kr.

 

värvade styrkor från folket celtiberi ... andra sådana styrkor hade skickats till Italien, där den invaderande kartagiske ledaren Hannibal också hade med sig legotrupper från det stridbara folkslaget.
”As the Celtiberian horse, who were serving with Hannibal as mercenaries, were seen to be splendid fighters, the Roman generals in Spain obtained an equal number from the towns under their charge and sent them to Italy to contend against the others. These when encamped near Hannibal mingled with their fellow-countrymen and won them over. Thus it came about that many of them went over to the Romans and others deserted or ran away, while the remainder were no longer trusted by Hannibal, as they were under suspicion by him and he by them. Hannibal's affairs began to decline from this circumstance.”


Det finns sporadiska uppgifter om att legosoldater från halvön hade använts även tidigare av makter österut vid Medelhavet. 

 

- Romarna... gick till ny offensiv ...
- senare... sockrad episod ... som motiv för senare konstnärer har den beteckningar som ”Scipios ädelmod”. Huvudkällan är Liv 26.50. Enligt GGP återges den av Dio Cassius, Frontinus, Aulus Gellius och Polyenus.

 

om inlandet ... jfr ASP8, med min kursivering:
”Aristoteles spricht von den das Tafelland bewohnenden Kelten”,
dvs på grekiska i transkription: keltois tois hyper te:s Ibe:rias .
Krönikören Timaios nämnde under 200-talets första hälft höglandskelter, keltike: oreine: , bortom spanska ostkusten.

Kontakt 

Cato till Emporion ... jfr avsnitt i Luis Silva 2013 ”Viriathus and the Lusitanian Resistance to Rome”, (170806) på denna url .

Hans insats i landet är svagt dokumenterad ... den dateras till 195-94 f Kr och får en genomgång av R Knapp 1980 i ”Cato in Spain...”, (170806) på denna url.

De södra upprorsledarna sägs ha lejt legosoldater ... Liv 34.17 i översättning:
Turduli hired a force of 10,000 Celtiberian mercenaries” ;
i
D Ó hÓgáin 2002 ”The Celts: A History” om keltiberiska legosoldater, (170807) på denna url ges källreferenserna:
- keltiberer i kartagisk tjänst: DS 11.15 

     - i tjänst i den hellenska kulturkretsen, på Sicilien och i Epirus: Plb 2.5-7; DS 16.73, 20.11, 23.8, 23.21, 64.2 .
Uppgift om soldater från
Hispania i romersk tjänst finns i Liv 24.47 .  

 

på något sätt fick han... upproret att lägga sig ... om Catos förhandlingar med keltibererna se bl a S. J. Keay 1988 ”Roman Spain”, (170806) på denna url .

 

En osäker källa ... enligt mina anteckningar är den Aulus Gellius på 100-talet e Kr.

långt inåt halvön ... utvecklingen 197-185 f Kr finns sammanfattad (170806) på 

http://www.unrv.com/empire/spanish-wars.php 

 

säkrade en stödjepunkt ... Liv 35.22. Om Toledos fall som krigshändelse se även sid 192 i S L Dyson 1985 ”The Creation of the Roman Frontier”, (170807) på denna url .

 

tre-fyra mindre grupper ... ASP11 anger ej fler än fyra keltiberiska grupper totalt, nog med Plb som huvudkälla. Str 3.4.13 säger också att de är fyra totalt; AI 9.48 nämner i samband med uppror mot romarna tre totalt. Arevakerna i inlandet är inräknade i alla antalen.

 

underkastelse under imperiet ... framgången brukar tillskrivas Tiberius Gracchus den äldre, som skulle få en i eftervärlden mer omtalad son med samma namn.  

Vad källorna, mest Livius, säger om en avgörande romersk militär och diplomatisk framstöt 179-78 f Kr relateras på sid 101ff i J S Richardson 1986 ”Hispaniae...”, (170806) på denna url .

 

berättigade ... sök t ex på grievances i M Pearson 2008, ”Perils of empire”, sid 181 (170805) på denna url .

Förrädisk behandling av Numantia från Roms sida nämns av Cicero 3.109 enligt uppgift (170721) på denna url .

 

Skrivkunniga högländare 

ett faktum ganska snart efter den romerska segern över Kartago ... jag har i skrivande stund ingen bra referens till uppgiften.
DSt bedömer 133–ca 70 f Kr som ”likely period of production of the ‘important’ inscriptions”.
Webplatsen ’Omniglot’ har sammanfattad teckenuppsättning, med tvivelaktig dateringsram, (170807) på
http://www.omniglot.com/writing/celtiberian.htm , besläktade fornspanska varianter på http://www.omniglot.com/writing/iberian.htm .

 

- inte skiljer de här ljuden från sina tonande motsvarigheter ... jfr framställningar av DSt. Exempel på antagna utläsningar av keltiberiska personnamn:
TirTanos = Tridanos
PeliKios = Beligios.

som på latin kallas denarius ... se F Burillo Mozota 2014 ”Segeda and Rome. The historical development of a Celtiberian city-state” (170807) på denna url :
”... sekeida and arekorata constitute the only cities that minted denarii within the territory of Celtiberia... ”
Sekeida’s denarii of the second half of the second century BCE... disappeared during the Sertorian stage, ...”

Murbygget vid Segeda

För Segedas arkeologi och numismatik, se F Burillo Mozota i Palaeohispanica 1-2001; för ortnamnet J. Untermann i samma utgåva, (181122) på https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/20/39/_ebook.pdf 

 

eftertryckligt hävdat ... Plb 3.4 i engelsk översättning:
”the acknowledgment had been extorted from all that the supremacy of Rome must be accepted, and her commands obeyed”.

 

fästningsverken runt... Segeda ... en översikt över krisen vid Segeda och de mer än tjugoåriga följderna ges (170807) på http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/hispania/celtiberianwar.html , där Roms tankar om uppror ges full tilltro – kanske min text, som bygger på ett förstagångsintryck av AI 9.44, tar dem för lättvindigt.

Se även Sánchez-Moreno & Pérez Rubio & García Riaza 2015 ”Fronteras y agregaciones políticas en Celtiberia...” som inkluderar utvecklingen från och med Hannibal, (170720) på denna url .

 

arevakerna ... Polybios skriver, i transkription, arawak- vilket åtminstone vad v:et beträffar är riktigare (också den romerska formen borde skrivas med w).
Namnlikheten med den latinamerikanska indiangruppen arowakerna påminner om att också rätt långa namn kan klinga likartat av en slump. (Dvs: eventuella keltisk-fornamerikanska kopplingar är naturligtvis inte möjliga att formellt motbevisa, men ungefär så kontraindikerade som tänkas kan.)

 

Numantia... knappast... en väntad form ... LAC 1997 i ”Celticization and Romanization of Toponymy in Central Spain”, (170806) på denna url :
”Though mentioned by a long list of sources, this toponym is difficult to explain. The -nt- suffix is «P»-Celtic.”

under ständiga strider ... de var nog ohyggligt blodiga. Källtexten anger de romerska förlusterna till sextusen man. 

 

Ambo... Leuco ...  namnen ges i AI 9.46. 

 

att tidigare segrar skapat ett övermod ... hastigt förfall i Rom efter Kartagos förstörelse år 146 f Kr nämns av Velleius Paterculus 2.1. Om misskötsel av det spanska kriget, se samma författare 3.2. 

 

bakslaget vid Numantia ... romarnas ledare där hette Nobilior.

 

vikten av att tala för sin sak i den fjärran metropolen ... jfr AI 9.50 i engelsk översättning:
”he [Marcellus, Roms befälhavare] sent for the chief of the Celtiberian embassy in Rome and conferred with him privately a long time”

 

Förhandlingar under brinnande krig 

akmen megalophronein ... Plb 35.3. Mitt klena grekiskkunnande får det till ungefär ”maxad självuppskattning”. 

 

en och annan fredsförespråkare ... jfr AI 9.48, 15.94. 

 

pyrinos polemos ... Plb 35.1. Uttrycket översätts som Fiery War i M Pearson 2008, ”Perils of empire” sid 181, (170807) på denna url . 

Sammanfattning av krigen och revision av tolkningen av Polybios’ uttryck i F Quesada Sanz 2017 ”Los antagonistas en las guerras numantinas: mitos, concepción y práctica de la guerra y efectivos” (170808) på http://www.uam.es/proyectosinv/equus/warmas/online/NUMANCIA_QUESADA_110517.pdf  

 

kännbar vinterkyla ...  se AI.

 

Det bistra landet 

arevakernas forna marker ... enligt ASP11 omfattar de ca 11500 kvadratkilometer, jämförbart med ett mellansvenskt landskap. 

 

import från vacceerna ... enligt ASP11. Det tycks ha medfört att vacceerna gång på gång drogs in i konflikter med romarna när dessa försökte skära av försörjningen för keltiberiska motståndare. Jfr Plb 3.5, i engelsk tolkning: ”wars of Rome against the Celtiberians and Vaccaei”.  

 

klädda i tunika och svart mantel ... DS 5.33-34, i översättning:
”They wear rough black cloaks, the wool of which resembles the hair of goats.”
Uppgiften om tunika från professor F Quesada Sanz.  

 

Till kommentatorernas förfäran ... DS 5.33 i engelsk översättning
one practice which is low and partakes of great uncleanness; for they consistently use urine to bathe the body and wash their teeth with
Se även Catullus, och Str 3.4.16.

 

sitter på bänkar... gärna öl ... DS 5.33-34 i översättning
”they dine sitting down, for they have stationary seats builded around the walls of the room”
”... also drink beer; but they are scarce of wine”.

 

smide i... iberisk stil ... kanske ett diskutabelt påstående. Min upplaga av Encyclopedia Britannica från 1964 anser att keltibererna använde keramiska metoder av iberiskt ursprung ;
fibulor av typ som i La-Tène-kulturen; vapen som påminner om sen Hallstatt-kultur.
Jfr för övrigt (210824) på https://celtiberiahistorica.es/en/celtiberia/celtiberians-and-war

 

bjärt färgade klänningar ... DS 5.33-34 i översättning 

”the women always go clad in long mantles and gay-coloured gowns”.

 

Deras vapen ansågs högklassiga ... den romerska förlagan lancea till det blivande internationella ordet lans klingade främmande för latinska öron och tillskrevs någon gång keltiberiskt ursprung. Eftervärlden har dock inget underlag för att bedöma saken. Säkert är att ordet har skiftat betydelse, för både romerska och spanska soldater använde lätta kastspjut, inte lansar i dagens mening. 

 

gladius hispaniensis ... på grekiska matchad av iberike machaira, Str 3.3.7, 3.4.16
DS 5 i översättning ”The swords they wear are two-edged and wrought of excellent iron”.

Detaljgenomgång av F Quesada Sanz1997 ”Gladius hispaniensis ..”, (170807) på
https://www.uam.es/proyectosinv/equus/warmas/online/Quesada%20gladius%20ROMEC%20rd.pdf  
Jfr ett kategoriskt påstående (170807) på webplatsen
http://www.unrv.com/empire/punic-war-spain.php :
”Under Scipio [d ä, i kriget mot Kartago] , the Romans abandoned their traditional Italian gladius for one used by Celtiberians.” 

beskrevs som gästfria i fred ... DS 5.33-34 i engelsk version:
toward malefactors and enemies the Celtiberians are cruel, but toward strangers they are honourable and humane. Strangers, for instance, who come among them they one and all entreat to stop at their homes and they are rivals one of another in their hospitality, and any among them who are attended by strangers are spoken of with approval and regarded as beloved of the gods. 

 

Krigsfall 

utbyte mot fritt avtåg ... själva förhandlingen, som på romersk hemmaplan ibland fördömdes, ibland fick beröm som ett kompetent sätt att rädda vad som räddas kunde, ska ha förts av en viss Tiberius Gracchus den yngre, blivande talesman för reformplaner i romersk inrikespolitik och ett stort namn i senare västerländsk historieskrivning. 

 

Det angivna förloppet ... se Cicero ”De Officiis” 3.109 och AI 13.83. Befälhavaren som ska ha överlämnat Mancinus hette Furius Philus.

 

Den långa belägringen 

En levande och i huvudsak seriös spanskspråkig översikt över dramatiken finns (170807) på
http://www.efefuturo.com/noticia/los-1-500-de-numancia/ 

 

- Scipio den yngre ... i princip var Scipio ett cognomen, som betecknade en gren inom en större ätt. 

 

såg till att hans uppgörelse... gick till historien ... vad jag förstår är det omvittnat i antiken att Polybios skrev en inflytelserik redogörelse som idag är förlorad, ett belägg finns i Ciceros Epistulae ad Familiares 5.12.2. Rimligt men obelagt är att han liksom tidigare följde Scipio på plats, samt att han blev huvudkälla för Appianos.

*Rextugenos ... episoden berättas i AI 15.94, (180405) i engelsk version på http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0230%3Atext%3DHisp.%3Achapter%3D15%3Asection%3D94  

 

- lät hugga högra handen ...
- troligen en inhemsk krigssed
...
Str 3.3.6 om lusitanerna, i översättning: ”they cut off the right hands of their captives and set them up as an offering to the gods.
Genomgång av G Sopeña Genzor 2009 ”Acerca de la amputación...” , (170806) på
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3044612  

 

- bryts av en detalj ... AI 15.97.

 

Tid för inskrifter 

en mindre bosättning ... enligt (170807) på
http://www.die-roemer-online.de/index.html?/geschichte/numantia.html

”Später entstand an dem Ort eine neue Siedlung.
Unter Augustus wurde eine neue Stadt gegründet, die bis 400 bestand. Bei der Einwanderung der Germanen wurde sie vermutlich verlassen.” 

 

skriven keltiberiska ... en översikt över keltiberiska inskrifter finns (170806) på http://lila.sns.it/mnamon/index.php?page=Esempi&id=60&lang=en&PHPSESSID=fpxoeogttmuhz 

 

     Översikt över keltiberiska, både inskrifter och språk, finns (170806) på 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celt%C3%ADberos#Lengua_y_escritura 

 

lokala pengar ... de många fornspanska präglingsorterna förtecknas av DSt (170808) på sid 56 på
http://rootsofeurope.ku.dk/kalender/arkiv_2012/celtic_spring/Keltiberisch_2_WS_2010.pdf   

 

- vissa spanska områden verkar på så sätt vårt silver-ord ha haft en utbredning ...
- salir
... tyvärr kan jag i skrivande stund inte hitta den bedömning av Tovar som nämns i kommentaren. 

 

tessera hospitalis... en hand ... det verkar som om händerna i två tesseror kunde paras symboliskt.

 

namn, ätt, förälder och hemort ... ibland med en titel före hemorten i grammatisk genitiv, och innebörder i stil med ”skrivbiträde från Stockholm”.

 

- en viss Lubbos ... jfr DSt, (170627) på http://rootsofeurope.ku.dk/kalender/arkiv_2012/celtic_spring/Keltiberisch_1_WS_2010.pdf :
lubos in Celtiberian script corresponds to … LVBBVS”. 

 

- Strängt taget är den rekonstruerad ... en annan text med iberiska tecken nämner en luPos. Dess troliga utläsning är Lubos med långt b, som man i keltiberisk skrift verkar ha ansett onödigt att markera. Den kallas Froehners tessera, och texten berättar att den certifierade personen kommer från bellernas Contrebia, alltså Contrebia Belaisca :

luPos aliSo [ordet fortsätter troligen på nästa rad]
Kum aualo Ke
[Ke troligen förkortat för *Kentis]
KonTePias
PelaisKas
   

 

Texter på brons och sten 

Översikt och tolkningar av DSt (170805) på https://www.univie.ac.at/indogermanistik/download/Stifter/oldcelt2008_3_celtiberianA.pdf  

 

Textfynd (170805) på
http://www.palaeohispanica.hol.es/IREA/celtibera/ ,
http://www.palaeohispanica.hol.es/IREA/celtibera/placas/placas.html ,
https://archive.today/20130106154343/personal.telefonica.terra.es/web/irea/celtibera/indice-celtibero.html  

 

Urval av textavbildningar och värdering (170805) på
http://rootsofeurope.ku.dk/kalender/arkiv_2012/celtic_spring/Keltiberisch_2_WS_2010.pdf
Kända exempel på tessera-partnerskap på sid 57. 

 

ett par hundra keltiberiska inskrifter ... jfr (170809) på http://www.omniglot.com/writing/celtiberian.htm :
”About 200 inscriptions in Celtiberian have been found in the Celtiberian alphabet, and also in the Latin alphabet”.

 

kan ha varit huvudepoken ... DSt bedömer tiden 133 - ca 70 f Kr som ”likely period of production of the ‘important’ inscriptions”. 

 

en plats som nu heter Luzaga ... det förlorade föremålet brukar kallas ”the Luzaga bronze”.
Avritad med beskrivning (170808) på
http://www.palaeohispanica.hol.es/IREA/celtibera/placas/luzaga.html 

 

José Luis González Muñoz ... hans spanska tolkning är enligt mina anteckningar:
”A los arekoraticos, carta para el reconocimiento de Karwos en Lutiakom de plena fuerza, previamente aceptada por las tres partes, ésto para testimonio reconocimiento tanto de los belaiocos como de los caricos. Elazunos hijo de Karwos hizo esta carta. Es carta sagrada (protegida por ley sagrada)”

Hans motsvarande läsning av originalet enligt mina anteckningar:
Aregoradicubos carvo genei gortica Lutiacei augis baraðioca. 

erna vela tricerðentað, so veiðui  Belaiocumcve genis,  Caricocve genis. 

sdam  gorticam elaðunos, carvo  tegeð.  

     sa gortica deivoreicis.

Ordbrytningar markeras ofta i texterna och brukar se ut som moderna kolon. Däremot saknas bindestreck, där sådana ser ut att ha varit befogade. Tolkningen av K-T-P enligt DSt: 

aregoratikubos : karuo : genei 

gortika : lutiakei : aukis : barazioka 

erna : uela : tigerzetaz : so 

ueizui : belaiokumkue 

genis : garikokue : genis 

sdam : gortikam : elazunom 

karuo : tegez : sa : gortika 

teiuoreikis 

 

Efterleden i sista radens TeiuoreiKis antogs länge av experter hänga ihop med de galliska formerna för ’kung, ledare’ -rix eller i plural -riges,
med läsning av Tovar som Deivorix, av Schmoll som Devorex, av Lejeune som Devoriges ; 

man verkar dock inte ha hittat något stöd för den tanken i andra keltiberiska sammanhang. 

 

Den keltiska kryddan 

rätt tydligt... indoeuropeisk ... jfr JC och övriga språkreferenser i början av denna websida.


där modern svenska i stället använder prefixerade hjälpord ... inskrifterna brukar inkludera ordbrytningar. 

 

bos, dativ pluralis ... ett känt exempel på latin är omni(-)bus ’åt alla’- i svenska och engelska förkortat till bus(s) och reserverat för ett allmänt färdmedel.  

 

säregna vanor för nykeltisk ordföljd och ljudbindning ... som dels att rutinmässigt inleda meningar med verb, dels att sammanbinda ord med mutation, något som jag kallar ”initial konsonantväxling” och beskriver i ett annat kapitel.  

 

är lånade ... skriftlånet är väl inte strikt bevisat, men konsistent med vad man känner till. 

 

normalt motsvara b ... specialister i keltiberiska som DSt räknar numera med den här regeln som ett faktum och transkriberar direkt med b. Det sker även för vandringsord som silabur för silver, vilket kanske kan diskuteras. 

 

s:en... bara att ana i några iriska ordbindningar ... här är jag skyldig till en överdrift i boktexten:
gammal iriska rymmer åtskilliga demonstrativa småord som rimligen har med de antika på s- att göra.
I de fallen har nog s:et hamnat efter en konsonant som det hållit sig kvar på bekostnad av. Ett exempel är i-sin ’i denna, in the’ som kommer av ett äldre *in-sin.
Några av dem har blivit framhävare av personliga pronomen. Dit hör efterleden i tu-ssu, med ungefärlig innebörd ’du-(och) just du’, och i någon mån jämförbar med och ru i vårt vardagliga ”hörrö duru”;
  ett annat exempel är me-sse i kapitel 3.2.
Vissa av dem är dessutom livaktiga i nyiriska, som det mycket vanliga seo.

Namn som nämns 

alias Botorrita ... idag en plats med omkring 500 invånare. 

 

och Polora ... inskriften är känd som Botorrita III. 

 

Nyblivna latinare 

växa in i rollen som romerskt territorium ... detaljer i P González Serrano 1997, ”El proceso de urbanización en la meseta septentrional” (170807) på
http://revistas.uned.es/index.php/ETFII/article/viewFile/4316/4155
och M Salinas de Frias 1986/96 ”Conquista y romanización de Celtiberia” bl a sid 162, (170807) på
denna url.   

 

år 98... en kvarvarande arevakisk fästning ... fästningen hette Termes och den romerske befälhavaren Titus Didius. Jag har också sett årtalet 97 och vet inte vilket som är korrekt. Ännu senare oroligheter i ett keltiberiskt Belgida eller Belgeda kuvades av kommendanten Flaccus ca 93 f Kr. Episoderna sammanfattas i AI 16.100. 

 

Ett offer för oron blev... staden Segeda ... det är oklart vilket år som orten drabbades på nytt. Jfr F Burillo Mozota,
S Escolano Utrilla, E Ruíz Budría, 2004 ”Segeda Project”, (170807) på
http://soi.cnr.it/archcalc/indice/PDF15/24_Burillo.pdf.  

 

Häcklaren från landsorten

Kanske var det i Roms armé ... jfr om arevakerna i handboken ”New Pauly”, (170805) på http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-pauly/arevaci-e134130?s.num=313&s.rows=100&s.start=220 :
In imperial times, they provided cavalry units for the Roman army (CIL XVI 26 ff.).”