(appendix) Möjliga keltiska hednagudar :    föregående appendix

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på datum med en fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:

EWP=English Wikipedia; IEW=Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch; RM=R Matasović 2009, Etymological Dictionary of Proto-Celtic

 

Gestalten Mam Cymru ’Mother of Wales’ är vad jag vet bara en sentida personifikation i stil med moder Svea. Av Irlands - också kvinnliga - personifikationer syns däremot Ériu med systrarna Banba och Fódla redan i den forniriska sagan.

[i tabell:] Morrígan ... en närstående krigsgudinna Badb uppträder t ex i en lång gammalirisk berättelse om ’förstörelsen av Da Dergas gästgård’.
Hennes namn kan hänga ihop med efterleden i en gallisk inskription till athubodua som förmodligen tappat en initial och avser en gudinna Cathu(-)bodua, se (181124) på http://www.sacred-texts.com/neu/celt/aigw/aigw01.htm

Badbs namn har nog med strid att göra, jfr IEW sid 114 och RM sid 70, (181124) på https://archive.org/details/EtymologicalDictionaryOfProtoCeltic/page/n73 . Det verkar obesläktat med namnet Boadicea i kapitel 4.4, men hör kanske ihop med en vikingabenämning, nu känd som egennamnet Bodvar.

Ogma ... jfr RM på sid 297 om *Ogmiyo-, (180206) på https://archive.org/details/EtymologicalDictionaryOfProtoCeltic/page/n299

irisk Ler... walesisk Llyr ... namnlikheten mellan de här båda storheterna och Shakespeares kung Lear är nog ett villospår: både namnformen Leir hos Shakespeares förebild och omständigheterna kring den figuren pekar åt annat håll.

Taranis ... gudanamnet betyder ’åska’ och motsvarar på iriska torann, medan tarnach på skotsk gaeliska betyder ’åskknall’. Det kan via metates – omkastad ljudföljd – tänkas vara släkt med vårt liktydiga Tor som ursprungligen innehöll ett n i mitten, men oberoende ljudhärmning på ömse håll är knappast mindre sannolik.